gạch bậc thềm màu đỏ nhạt

BT13DL3;BT13DL4
Kích thước (mm): BT13DL3 - 300x300x12 ; BT13DL4 - 400 x 300 x 12
Khối lượng (kg/v) :  BT13DL3 - 2,45 ; ;BT13DL4 - 3,3
Số lượng sử dụng (v/m) : BT13DL3 - 3,3 ; ;BT13DL4 - 2,5