gạch thẻ màu cà phê

GT60DN
Kích thước  (mm): 60 x 240 x 9
Khối lượng (kg/v) : 0,28
Số lượng sử dụng (v/m2) : 70