BAN LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY

18:47 | 16/06/2014


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
   

1. Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch HĐQT
    Sinh năm 1957
    Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế
 

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
    Sinh năm 1961
    Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế
 

3. Ông Lưu Văn Lấu - Ủy viên HĐQT
    Sinh năm 1956
    Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
 

4. Ông Nguyễn Quý Tuấn - Ủy viên HĐQT
    Sinh năm 1965
    Trình độ học vấn: Kỹ sư vật liệu xây dựng

5. Ông Trần Ngọc Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
    Sinh năm 1972
    Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng
 


BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
  

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc
    Sinh năm 1961
    Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế
 

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc
    Sinh năm 1959
    Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế
 

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc
    Sinh năm 1966
    Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế
 

4. Ông Trần Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc
    Sinh năm 1972
    Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng
 

5. Ông Hoàng Kim Bồng - Phó Tổng Giám đốc
    Sinh năm 1961
    Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế