Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Viglacera - CTCP

16:35 | 15/06/2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP

 Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Viglacera - CTCP trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Viglacera - CTCP

 - Thời gian: 08 giờ 30, ngày 29 tháng 06 năm 2018

 - Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

 - Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần Tổng công ty Viglacera - CTCP tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/06/2018.

 - Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

 3. Nội dung chương trình Đại hội

 - Chi tiết kèm theo thông báo này.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

     Tổng công ty Viglacera - CTCP

     Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

     Điện thoại: (84.24) 35536649     Fax: (84.24) 35536671

Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội và nội dung ủy quyền (nếu có) xin gửi về địa chỉ nêu trên trước ngày 26/06/2018. Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng lưu ý điền đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và Giấy CMND/Giấy CNĐKKD để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu.

5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

2. Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 (cá nhân)

3. Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 (theo nhóm)

4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

5. Quy chế họp ĐHĐCĐ năm 2018

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị

7. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát

9. Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2018

10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

11. Quyết định thành lập BTC ĐHĐCĐ năm 2018