BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 08.2019

14:09 | 01/09/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 06/2019

1.         Phải tiến hành thẩm định giá khi xử lý tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng

Ngày 21/08/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước. Theo đó, khi tiến hành xử lý tài sản (bao gồm cả tài sản đảm bảo khoản nợ) có giá trị còn lại từ 100 triệu đồng trở lên trên sổ sách kế toán, Công ty Mua bán nợ phải thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá bán tài sản theo phương thức đấu giá.

Đối với tài sản có giá trị còn lại dưới 100 triệu đồng trên sổ sách kế toán, Công ty Mua bán nợ có thể lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận nhưng mức giá không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp tài sản không có giao dịch trên thị trường thì Công ty Mua bán nợ tự định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bán tài sản.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định doanh nghiệp, người làm mất mát, hao hụt (không phải do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng) thì phải bồi thường với giá trị tương đương. Nếu tài sản đã hết khấu hao thì phải bồi thường 20% nguyên giá của tài sản theo giá trị quy định tại sổ sách.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.

2.         06 trường hợp hủy tờ khai HQ điện tử với hàng hóa XNK nhóm 1

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Thông tư 56/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 và Thông tư 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015. Theo đó, khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với gói, kiện hàng nhóm 1 xuất, nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp phải thực hiện hủy tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:

- Các trường hợp quy định tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC;

- Khai nhiều tờ khai hải quan cho cùng một gói, kiện hàng hóa (khai trùng thông tin tờ khai);

- Gói, kiện hàng nhập khẩu đã khai tờ khai hải quan và hoàn thành thủ tục tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định;

- Tờ khai hải quan được khai báo theo nhóm gói, kiện hàng không đúng quy định sau khi xử lý vi phạm;

- Tờ khai hải quan trị giá thấp khai sai thông tin không được phép khai sửa đổi, bổ sung theo quy định;

Trừ trường hợp đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan hoặc đã xuất khẩu;

- Người nhận hàng từ chối nhận gói, kiện hàng hóa nhập khẩu đã đăng ký tờ khai nhưng chưa thông quan.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

3.         Quy định mới về quan trắc công trình trong quá trình xây dựng

Ngày 16/08/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Theo đó, việc quan trắc xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Thực hiện theo quy định của thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công đã được phê duyệt;

- Thực hiện khi công trình có biểu hiện bất thường cần phải được quan trắc phục vụ việc đánh giá, xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý và ngăn ngừa sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện công tác quan trắc trong các trường hợp trên và theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Ngoài ra, chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu độc lập với nhà thầu thi công xây dựng để thực hiện một số công tác quan trắc trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.