Chương trình họp ĐHĐCĐ niên năm 2016 Tổng công ty Viglacera - CTCP

14:43 | 22/04/2016
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

 

Thời gian tổ chức Đại hội:

Đại hội chính thức: 8h30 ngày  26     tháng    04    năm 2016 .

Nội dung

Thời gian dự kiến

Thực hiện

1. Đón tiếp đại biểu

8h00 – 8h30

Ban tổ chức

2. Văn nghệ chào mừng

8h30 – 8h45

Ban tổ chức

3. Tuyên bố lý do

8h50 – 8h55

Ban tổ chức

Ông Nguyễn Quốc Huy

4. Báo cáo kiểm tra cổ đông về dự đại Hội

8h55 – 9h00

Ban tổ chức

Ông Vũ Lưu Phương

5. Giới thiệu đại biểu

9h 05

Ban tổ chức

Ông Nguyễn Quốc Huy

6. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội

9h 10

Ban tổ chức

Ông Nguyễn Quốc Huy

7. Chủ tịch đại hội thông qua chương trình đại hội

9h 10 – 9h 15

Ông Luyện Công Minh

8. Thông qua quy chế đại hội

9h 15 - 9h 25

Ông Lưu Văn Lấu

9. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

9h 25 – 9h 30

Ông Lưu Văn Lấu

10. Báo cáo của Hội đồng quản trị

9h 30 - 9h 40

Ông Luyện Công Minh

11.  Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

9h 40 - 9h 50

Ông Nguyễn Anh Tuấn - phó TGĐ

12. Báo cáo của Ban kiểm soát

9h50 -10h 00

Bà Ngô Thùy Trang

13. Đọc các nội dung trình ĐHCĐ của Hội đồng quản trị

10h 00 – 10h 10

Đại diện Hội đồng quản trị

14. Đại hội thảo luận

10 h10 – 11h 00

Ông Luyện Công Minh chủ trì

15 Thông qua các nội dung trình  đại hội:

11h 00 – 11h 15

Ông Luyện Công Minh chủ trì

16. Lãnh đạo BXD phát biểu

11h 15 - 11h 35

Ông Luyện Công Minh mời

17. Đọc dự thảo biên bản, nghị quyết đại hội

11h 35 – 11h50

Ban thư ký

Ông Nguyễn Anh Tuấn

18. Thông qua  biên bản, nghị quyết đại hội

11h 55

Ông Luyện Công Minh

19. Bế mạc kết thức đại hội

11h55

Ban tổ chức

Ông Nguyễn Quốc Huy