Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (VGC)

17:11 | 29/06/2018

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số 89/BB-ĐHCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2018 (Chi tiết...)

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 90/TCT-NQĐHCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2018. (Chi tiết...)

Các tin khác