Công bố thông tin ký Hợp đồng Kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính

10:16 | 27/07/2018

Ngày 27/7/2018, Tổng công ty đã ký Hợp đồng số 270718.002/HĐTC-KT5 về  việc Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 và cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Tổng công ty Viglacera - CTCP với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC