Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

15:10 | 10/03/2021

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 :

 - Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2021

 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền biểu quyết)

 - Thời gian thực hiện: từ 27/04/2021 đến 29/04/2021

 - Địa điểm họp: Tổng công ty sẽ thông báo trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông

 - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

 (chi tiết)