Đại hội các công đoàn cơ sở thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP

11:15 | 07/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-CĐXD, ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) và Kế hoạch số 77/KH - CĐTCT  ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Viglacera - CTCP (CĐTCT) về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X, CĐTCT nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Viglacera – CTCP đã chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn TCT Viglacera bắt đầu từ tháng 3/2023. Dự kiến, các CĐCS sẽ hoàn thành công tác tổ chức đại hội trước 31/5/2023, đúng tiến độ mà Công đoàn cấp trên đã đề ra.

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ đảng cùng cấp vào nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua và bầu ban chấp hành công đoàn khóa mới gồm những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức  theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đúng tiến độ.

Tại các Đại hội, Báo cáo trình đại hội đã đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn; vai trò, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành, ban thường vụ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra, các nghị quyết và chương trình của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, nghị quyết, chương trình hành động của công đoàn cấp trên. Từ đó, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), rút ra bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ mới thực hiện tốt hơn. Đồng thời vạch ra những phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới, bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của cấp ủy đảng; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, của công đoàn cấp trên. Trong đó, nghiên cứu xây dựng các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ trình đại hội.

Hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới tiếp tục tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Báo cáo tổng kết phải có các phụ lục về số liệu để minh hoạ.

Tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn, các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ ở đơn vị; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn. Tham luận tại đại hội cần tham gia trực tiếp, bổ sung các vấn đề cụ thể vào các văn kiện đại hội, tránh việc báo cáo thành tích,. Tăng cường thảo luận về những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau. Trong trường hợp cần thiết, khuyến khích tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, chuyên môn đồng cấp về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Nhiệm kỳ 2016 -2023 là nhiệm kỳ kéo dài hơn so với nhiệm kỳ 5 năm, đặc biệt chịu ảnh hưởng của dịch covid19 kéo dài 3 năm đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động công đoàn. Tuy nhiên, với vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, Công đoàn các cấp đã cùng chính quyền chăm lo, tạo mọi điều kiện cho người lao động. Công ăn việc làm của người lao động luôn được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được duy trì rất tốt góp phần lớn vào việc đưa Viglacera vượt qua đại dịch.

Nhiệm kỳ 2023 -2028 dự báo còn rất nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự đoàn kết, nhất trí, quan tâm chăm sóc cho người lao động như truyền thống của Viglacera suốt những năm qua. Tập thể người lao động Viglacera quyết tâm cùng tổ chức công đoàn hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Một số hình ảnh Đại hội tại các Công đoàn cơ sở

Các tin khác