Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Viglacera - CTCP

11:38 | 12/06/2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Viglacera - CTCP trân trọng thông báo:

1.    Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Viglacera - CTCP

-    Thời gian: 07 giờ 30, ngày 26 tháng 06 năm 2019.

-    Địa điểm: Phòng Khánh tiết (tầng 1), Trung Tâm Hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội .

2.    Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

-    Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần Tổng công ty Viglacera - CTCP tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/06/2019.

-    Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3.    Nội dung chương trình Đại hội

Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ, Ban kiểm soát; Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ; Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Tổng Công ty sửa đổi; Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 (2019-2024); và một số nội dung khác.

(Chi tiết kèm theo thông báo này).

4.    Đăng ký tham dự Đại hội

Sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

Tổng công ty Viglacera - CTCP

-    Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

-    Điện thoại: (84) 909640511; (84) 913203869;  (84) 989201330.

Cổ đông nước ngoài xin vui lòng liên hệ số điện thoại: (84) 909640511.

-    Fax: (84.24) 35536671.

Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội và nội dung ủy quyền (nếu có) xin gửi về địa chỉ nêu trên trước ngày 24/06/2019. Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng lưu ý điền đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và Giấy CMND/Giấy CNĐKKD để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu.

5.    Tài liệu gửi kèm theo Thông báo

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

2. Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 (cá nhân)

3. Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 (theo nhóm)

4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

5. Dự thảo Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP

6. Thông báo đề cử/ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT và BKS

7. Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS

8. Quyết định Thành lập Ban tổ chức Đại hội

9. Dự thảo Quy chế Đại hội

10. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

11. Báo cáo của Hội đồng quản trị

12. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

13. Báo cáo của Ban Kiểm soát

14. Tờ trình ĐHĐCĐ

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

 

Các tin khác