Bà Phạm Ngọc Bích xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát TCT

16:44 | 09/04/2021
 Bà Phạm Ngọc Bích xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát TCT (chi tiết...)