Ông Luyện Công Minh xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

11:15 | 20/04/2021
Ông Luyện Công Minh xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (chi tiết)