Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ngô Trọng Toán

16:09 | 10/05/2019

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Ngô Trọng Toán

2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng.

3. Mã chứng khoán giao dịch: VGC

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 172.000CP

5. Số lượng cố phiếu đăng ký bán: 100.000 CP

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 72.000 CP

7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 16/5/2019 đến ngày 16/6/2019.