Thông báo Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Lưu Văn Lấu

09:36 | 01/08/2018

Thông báo Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Lưu Văn Lấu

2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

3. Mã chứng khoán giao dịch: VGC

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 162.000 CP

5. Số lượng cố phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

6. Số lượng cố phiếu đã mua: 3.000 CP

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 165.000 CP

8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/07/2018 đến ngày 31/07/2018.Các tin khác