Bản tin pháp luật số 1 - tháng 1/2015

08:15 | 21/01/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 1 – THÁNG 1/2015

 

1. Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết

Theo quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, Công ty đại chúng hình thành từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trước ngày 01/11/2014 mà chưa niêm yết thì phải đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày 01/11/2014 theo quy định tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ đăng ký được nộp cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để được cấp Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch.

Thông tư  01 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2015.

 

2. Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Theo Thông báo 08/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành 09/01/2015, kết quả tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2014 đã có chuyển biến vượt bậc so với những năm gần đây.

Sau khi cổ phần hóa, các doanh nghiệp đủ điều kiện phải tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các doanh nghiệp đã IPO nhưng tỷ lệ bán cổ phần chưa đạt như phương án đề ra, cần tiếp tục bán cổ phần.

 

3. Chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước

Theo Nghị định 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước ban hành ngày 03/12/2014, Người đại diện phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có quyền và trách nhiệm sau:

- Giám sát thường xuyên việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh của các công ty con do công ty mẹ sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

- Báo cáo tình hình thực hiện chiến lược của doanh nghiệp.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 05 năm của doanh nghiệp.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hằng năm của doanh nghiệp

- Trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu báo cáo đột xuất thì Người đại diện có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo đúng nội dung và đảm bảo thời hạn theo yêu cầu.

- Gửi báo cáo đúng thời hạn, nội dung quy định.

Nghị định 115 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2015.

 

4. Trả lương chậm từ 15 ngày trở lên phải trả thêm tiền 

Theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động ban hành ngày 12/01/2015, Người sừ dụng lao động trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Nếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định thì tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

Nghị định này có hiêu lực kể từ ngày 01/03/2015.

 

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Ngày 29/12/2014, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng”, mã số QCVN 12:2014/BXD. Theo đó, Quy chuẩn gồm 4 phần lớn sau:

- Quy định chung;

- Quy định về kỹ thuật;

- Quy định về kiểm tra; 

- Tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, còn có nhiều phụ lục quan trọng, như là: Cấp bảo vệ của thiết bị điện, chiếu sáng nhân tạo, hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ, phân loại các vùng theo mức độ nguy hiểm về điện…

Thông tư 20 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Các tin khác