Bản tin pháp luật số 1 - tháng 8/2015

17:25 | 29/10/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 1 – THÁNG 8/2015

1. Trước 15/9 sẽ có Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư 2014

Đó là nội dung tại Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 07/8/2015 về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu:

- Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014, Luật đầu tư 2014, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn tất các thủ tục để Chính phủ ban hành trước ngày 15/9/2015.

- Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo hướng tăng cường tính minh bạch, ổn định của môi trường đầu tư, hoàn thành trong năm 2015…

2. Chương trình, dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ 

Ngày 14/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 34/2015/QĐ-TTg về Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ. Theo đó, Danh mục các chương trình, dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh của Chính phủ gồm:

- Dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản hoặc sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Chương trình, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác và chế biến khoáng sản thuộc nhóm A theo Luật Đầu tư công.

- Chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích đầu tư.

- Các dự án đặc biệt do Chính phủ quyết định.

Quyết định 34/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/9/2015 và thay thế Quyết định 44/2011/QĐ-TTg . 

Đối với những chương trình, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

3. Thay đổi mức phí công chứng

Theo Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP thì một số loại phí công chứng sẽ được điều chỉnh tăng. Cụ thể như sau:

- Công chứng hợp đồng uỷ quyền: 50.000 đồng/trường hợp  (Mức phí hiện nay: 40.000 đồng/trường hợp).

- Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 25.000 đồng/trường hợp  (Mức phí hiện nay: 20.000 đồng/trường hợp).

- Công chứng di chúc: 50.000 đồng/trường hợp  (Mức phí hiện nay: 40.000 đồng/trường hợp).

Ngoài ra, Thông tư liên tịch này còn bổ sung các loại phí sau: 

- Phí công chứng bản dịch: 50.000 đồng/trang đối với bản dịch thứ nhất. Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ hai trở lên thu 5.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 3.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

- Phí chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

- Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10.000 đồng/trường hợp.

Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 29/9/2015.