Bản tin pháp luật số 2 - tháng 5/2015

02:31 | 15/06/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 2 – THÁNG 5/2015

 

1. Xác định giá dịch vụ thoát nước

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2015/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

Theo đó, giá dịch vụ thoát nước được xác định theo công thức sau:

GDVTN= {ZTB+ (ZTBx P)} x K

Trong đó:

- GDVTN: là giá dịch vụ thoát nước.

- ZTB: là giá thành toàn bộ 01 m3 nước thải bình quân.

- P: là tỷ lệ lợi nhuận định mức. 

- K: là hệ số điều chỉnh phụ thuộc hàm lượng chất gây ô nhiễm.

Giá dịch vụ thoát nước xác định theo công thức này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

 

2. Quy định về lập báo cáo tài chính năm 2015

Theo Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC, Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên.

Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Thông tư 75/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/7/2015.

 

3. Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng dầu 

Từ ngày 21/5/2015, thuế suất đối với mặt hàng dầu thuộc nhóm 27.10 tiếp tục giảm, cụ thể:

- Nhiên liệu diesel ô tô (mã hàng 2710.19.71) và nhiên liệu diesel khác (mã hàng 2710.19.72) giảm từ 12% xuống còn 10%;

- Dầu nhiên liệu (mã hàng 2710.19.79)  giảm từ 13% xuống còn 10%;

- Các kerosine khác (mã hàng 2710.19.83) giảm từ 20% xuống còn 13%;

- Dầu diezel sinh học (B5, B10) giảm từ 12% xuống còn 10%.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 78/2015/TT-BTC và thay thế Thông tư 61/2015/TT-BTC.