Bản tin pháp luật số 2 - tháng 4/2015

01:39 | 11/05/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 2 – THÁNG 4/2015

 

1. Hướng dẫn mới về hợp đồng xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng với nhiều điểm mới, đáng chú ý là quy định về mức tạm ứng hợp đồng.

Theo đó, mức tạm ứng tối thiểu mới như sau:

Đối với hợp đồng tư vấn: 20% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ, 15% đối với hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ (trước đây quy định chung là 25% giá hợp đồng);

Đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình, mức tạm ứng vẫn giữ ở mức cũ: 10% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng, 15%  đối với hợp đồng có giá trị từ 10 đến 50 tỷ đồng và 20% đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng;

Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EC, EP, PC và EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác: 10% giá hợp đồng.

Nghị định 37 có hiệu lực từ ngày 15/6/2015, thay thế Nghị định 48/2010/NĐ-CP, 207/2013/NĐ-CP.

 

2. Giám sát tiền lương, thưởng trong tổng công ty Nhà nước

Thông tư 15/2015/TT-BLĐTBXH, giám sát việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch hằng năm của tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ với các nội dung chủ yếu sau:

- Định mức lao động; tuyển dụng, sử dụng lao động.

- Tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, viên chức quản lý và người đại diện vốn nhà nước.

- Xây dựng và thực hiện các quy chế, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở.

- Thực hiện các chế độ khác đối với người lao động.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2015.

 

3.  Ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP nhóm C

Nhà đầu tư (NĐT) có báo cáo nghiên cứu khả thi, đề xuất dự án được phê duyệt thì được hưởng ưu đãi trong quá trình đánh giá về tài chính – thương mại, cụ thể:

- Trường hợp áp dụng phương pháp giá dịch vụ, NĐT không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dịch vụ vào giá dịch vụ của NĐT đó để so sánh, xếp hạng.

- Trường hợp áp dụng phương pháp vốn góp của Nhà nước, NĐT không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% phần đề xuất vốn góp của Nhà nước vào phần vốn góp của Nhà nước mà NĐT đó đề xuất để so sánh, xếp hạng.

- Trường hợp áp dụng phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích Nhà nước thì NĐT thuộc đối tượng ưu đãi được cộng thêm một khoản tiền bằng 5% phần nộp ngân sách nhà nước vào phần nộp ngân sách nhà nước mà NĐT đó đề xuất để so sánh, xếp hạng.

- Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp, NĐT được hưởng ưu đãi theo tỷ trọng của phương pháp kết hợp nhưng tổng giá trị ưu đãi không vượt quá 5%.

Nội dung trên được đề cập tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 05/05/2015.

 

4. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2015

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 09/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó:

Các dự án lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt dự toán kinh phí trước ngày 07/5/2015 thì thực hiện như sau:

- Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày 07/5/2015 thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT.

- Đối với khối lượng công việc chưa triển khai thì thực hiện điều chỉnh dự toán kinh phí theo quy định của Thông tư này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Thông tư này còn ban hành mới Bộ Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thông tư 09 có hiệu lực từ ngày 07/5/2015 và thay thế Thông tư 06/2010/TT-BTNMT.

 

5. Chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng nghề

Ngày 20/3/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 13/2015/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 05 nghề: 

- Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối; 

- Sản xuất sản phẩm kính thủy tinh; 

- Quan hệ công chúng; 

- Kế toán ngân hàng; 

- Sản xuất hàng da, giầy.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/5/2015.

 

6. Giảm thuế nhập khẩu dầu diesel

Ngày 27/4/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu.

Theo đó, giảm mạnh mức thuế suất nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, cụ thể:

- Nhiên liệu diesel cho ô tô (mã hàng 2710.19.71) và nhiên liệu diesel khác (mã hàng 2710.19.72) là 12% (mức cũ là 20%);

- Dầu nhiên liệu (mã hàng 2710.19.79) là 13% (mức cũ 25%).

Thông tư này thay thế Thông tư 48/2015/TT-BTC và có hiệu lực thi hành từ ngày 04/5/2015.