Công ty Xây dựng Viglacera tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

16:32 | 02/04/2021

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ 01/02/2021) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, theo đó tại điều 47 hướng dẫn chi tiết việc tổ chức Hội nghị người lao động và điều 48 quy định trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Công đoàn Tổng Công ty Viglacera-CTCP đã ban hành văn bản số 08/CĐ-TCT ngày 15/01/2021 đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với người sử dụng lao động tại các cơ sở, tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 với một số nội dung đổi mới.

Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2021, Công ty Xây dựng Viglacera đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Quý Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; cùng toàn thể CBCNV Công ty Xây dựng Viglacera.


Toàn cảnh Hội nghị người Lao động Công ty Xây dựng Viglacera

Hội nghị đã nghe Báo cáo, đánh giá những kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2020; Quyết định các mục tiêu, phương hướng hoạt động SXKD năm 2021; Ký bản cam kết phối hợp công việc năm 2021 giữa công đoàn với chính quyền Công ty; Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.


Đồng chí Nguyễn Quý Tuấn – Chủ tịch Công đoàn TCT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã phát động các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật đồng thời kêu gọi công nhân viên chức lao động trong Công ty ®oµn kÕt nhÊt trÝ vµ ph¸t huy kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña n¨m 2020, bằng các giải pháp đã và đang triển khai có hiệu quả, sự điều hành nỗ lực và quyết liệt từ Tổng Công ty đến các đơn vị trực thuộc, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2021, làm cơ sở góp phần thực hiện kế hoạch chung của toàn Tổng Công ty Viglacera.


Đồng chí Đặng Văn Việt – Giám đốc Công ty Xây dựng Viglacera phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã đặt ra các mục tiêu và các giái pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như: Tiếp tục ổn định công tác tổ chức bộ máy tại các đơn vị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các lĩnh vực SXKD hiện có như đầu tư xây dựng hạ tầng KCN và đô thị, đặc biệt tập trung phát triển thế mạnh lĩnh vực thi công xây lắp; Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, có tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động; Đổi mới tổ chức cơ chế quản lý và điều hành; đầu tư mới máy móc thiết bị, bổ sung nguồn nhân lực nhiệt huyết với công việc, tổ chức hợp lý trong lĩnh vực thi công xây dựng; quản lý tốt quá trình hoạt động kinh doanh; Xây dựng môi trường làm việc... để tăng năng suất lao động của Công ty nhằm tăng thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động ; Hoàn thành các nghĩa vụ của Công ty đối với Tổng Công ty và Nhà nước theo quy định pháp luật.

Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2021:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện năm 2020

KH
TCT giao
năm 2021

KH
phấn đấu năm 20211

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

3.652

4.056

4.272


2

Doanh thu

Tr.đ

155.761

306.824

422.898


3

Giá trị sản lượng

Tr.đ

307.396

497.527

497.527


4

Khấu hao TSCĐ

Tr.đ

6.387

6.143

6.143


5

Thu nhập bình quân

1000đ

14.200

14.400

14.400


6

Nộp ngân sách

Tr.đ

1.721

1.074

1.480


 

Các tin khác