ngói nóc to tráng men ghi

N36MG
Kích thước (mm): 360x170x15
Trọng lượng (kg/v): 3,0
Thời gian xuyên nước (phút): không xuyên nước
Số lượng sử dụng (v/m): 3