ngói nóc to tráng men trong

N36MT
Kích thước (mm): 360x170x15
Trọng lượng (kg/v): 3,0
Thời gian xuyên nước (phút): Không xuyên nước
Số lượng sử dụng (v/m): 3