Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

13:14 | 27/06/2019

Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã CK: VGC) công bố thông tin:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Chi tiết...)

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. (Chi tiết...)

3. Văn bản công bố thông tin (Chi tiết...)

4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết...)

 

Các tin khác