Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Minh Tuấn

08:37 | 09/08/2018

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tuấn

2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc.

3. Mã chứng khoán giao dịch: VGC

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 673.000CP

5. Số lượng cố phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 773.000 CP

7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/8/2018 đến ngày 10/9/2018.Các tin khác