BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 08/2023

17:45 | 07/08/2023
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 08/2023
(TỪ NGÀY 21.07.2023 – 05.08.2023)
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
 
1. Thông tư 12/2023/TT-BCT - Hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp
Nội dung được sửa đổi tại Thông tư 12/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, có hiệu lực từ ngày 21/7/2023.
Theo đó, hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp gồm:
- Bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương được thực hiện dưới hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm trong thời gian tối thiểu 60 phút.
- Điểm kiểm tra được chấm theo thang điểm 100, yêu cầu cụ thể như sau:
+ Đối với bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, bài kiểm tra dưới 80 điểm đối với hình thức trắc nghiệm hoặc dưới 65 điểm đối với hình thức tự luận là không đạt yêu cầu.
+ Đối với bài kiểm tra kiến thức cho đầu mối tại địa phương, bài kiểm tra dưới 70 điểm đối với hình thức trắc nghiệm hoặc dưới 50 điểm đối với hình thức tự luận là không đạt yêu cầu.
(Trong khi đó, tại Thông tư 10/2018/TT-BCT quy định:
+ Bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được thực hiện dưới hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm trong thời gian tối thiểu 60 phút.
+ Điểm kiểm tra được chấm theo thang điểm 100, bài thi dưới 90 điểm đối với hình thức thi trắc nghiệm và dưới 75 điểm đối với hình thức thi tự luận là không đạt yêu cầu.)
 
2. Thông tư 36/2023/TT-BTC - Mức thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
Thông tư 36/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 21/7/2023.
Theo đó, mức thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được quy định như sau:
- Trường hợp cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 60.000 đồng/bộ C/O.
- Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 30.000 đồng/bộ C/O.
Người nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là thương nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định tại khoản 17 Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP , có hồ sơ đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
 
3. Thông tư 09/2023/TT-NHNN  - Giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, trong đó quy định giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 28/7/2023.
Theo đó, Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:
+ Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo;
+ Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh chuyển tiền điện tử thay mặt cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài chính thụ hưởng hoặc thay mặt cho tổ chức tài chính trung gian khác;
+ Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.
- Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính khởi tạo trong giao dịch chuyển tiền điện tử chỉ được thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử khi lệnh chuyển tiền điện tử có đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.
- Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm:
+ Có biện pháp để xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối;
+ Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.
- Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính thụ hưởng trong giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm:
+ Có biện pháp để xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối;
+ Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.
 
4. Nghị quyết 115/NQ-CP - Chính phủ thống nhất các chính sách khi sửa Luật Thuế GTGT và Luật Thuế TTĐB
Chính phủ ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2023, có hiệu lực từ ngày 28/7/2023.
Về Đề nghị xây dựng Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất với 05 nhóm chính sách, gồm:
- Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
- Hoàn thiện các quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng.
- Hoàn thiện các quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng, nghiên cứu thu hẹp nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 5%.
- Hoàn thiện các quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
- Hoàn thiện các quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng.
Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/8/2023 để tổng hợp vào Đề nghị của Chính phủ bổ sung Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).
Chính phủ thống nhất 07 chính sách khi sửa Luật Thuế TTĐB
Đối với Đề nghị xây dựng Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất với 07 nhóm chính sách, gồm:
- Hoàn thiện các quy định về đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Hoàn thiện quy định về căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Hoàn thiện quy định về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Hoàn thiện quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, nghiên cứu điều chỉnh tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia, thuốc lá.
- Hoàn thiện quy định về hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Hoàn thiện quy định về điều khoản thi hành.
Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/8/2023 để tổng hợp vào Đề nghị của Chính phủ bổ sung Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).
 
5. Công văn 692/TTg-PL - Thủ tướng yêu cầu ban hành 12 Nghị định hướng dẫn Luật
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 692/TTg-PL gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 31/7/2023.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương ban hành 12 Nghị định hướng dẫn Luật đã có hiệu lực sau đây:
- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
- Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
- Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
- Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.
- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
- Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng.
- Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng.
- Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
- Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể.
Thủ tướng yêu cầu ban hành 01 Quyết định hướng dẫn Nghị quyết đã có hiệu lực
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương ban hành Quyết định hướng dẫn thi hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 sau đây:
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 05/8/2023.
 
6. Công văn 3109/BTTTT-CĐSQG - Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3109/BTTTT-CĐSQG về nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.
Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số giải pháp, đơn cử như:
- Thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung hoặc ban hành kế hoạch hành động năm 2023 để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó giao rõ nhiệm vụ, đầu mối chủ trì, nguồn lực và thời hạn hoàn thành cụ thể. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.
- Khẩn trương hoàn thành triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử; đồng thời, đề nghị doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ thực hiện nâng cấp, cập nhật lên phiên bản mới nhất. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.
- Ban hành văn bản giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tới người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, tỉnh năm 2023. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.
- Xem xét, có chính sách giảm phí, lệ phí để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành: Năm 2023.
- Ban hành chính sách giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.
- Triển khai thí điểm một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.
- Chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực triển khai đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.
- Thực hiện các giải pháp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kiến thức, kỹ năng chuyên môn để bảo đảm phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.
- Đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm cá nhân, tổ chức không phải hiện diện tại cơ quan nhà nước nếu pháp luật không quy định. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.
- Rà soát lại các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu, có nhiều người sử dụng để thực hiện đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết, lược bỏ các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận, thực hiện. Thời hạn hoàn thành: Tháng 9/2023.