BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 05/2023

09:49 | 22/05/2023
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 05/2023
(TỪ NGÀY 05.05.2023 – 20.05.2023)
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
 
1. Nghị định 21/2023/NĐ-CP - Ban hành Nghị định hướng dẫn về bảo hiểm vi mô
Chính phủ ban hành Nghị định 21/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm vi mô, có hiệu lực từ ngày 05/5/2023.
Theo đó, quy định số tiền bảo hiểm và số phí bảo hiểm tối đa của sản phẩm bảo hiểm vi mô như sau:
- Số tiền bảo hiểm của từng hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm vi mô bảo vệ các rủi ro về tính mạng và sức khỏe không vượt quá 05 lần thu nhập bình quân đầu người hàng năm của chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực thành thị theo quy định của Chính phủ tại thời điểm triển khai sản phẩm.
- Số tiền bảo hiểm của từng hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm vi mô bảo vệ các rủi ro về tài sản không vượt quá giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm và không vượt quá 05 lần thu nhập bình quân đầu người hàng năm của chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực thành thị theo quy định của Chính phủ tại thời điểm triển khai sản phẩm.
- Phí bảo hiểm năm của từng hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm vi mô không vượt quá 5% thu nhập bình quân đầu người hàng năm của chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực thành thị theo quy định của Chính phủ tại thời điểm triển khai sản phẩm. Phí bảo hiểm phải tương ứng với quyền lợi bảo hiểm.
 
2. Nghị quyết 73/NQ-CP - Được ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể
Nội dung đề cập tại Nghị quyết 73/NQ-CP về việc ủy quyền quyết định giá đất, có hiệu lực từ ngày 06/5/2023.
Cụ thể, Chính phủ quyết nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện:
- Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.
- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.
 
3. Công văn 3382/BTNMT-ĐĐ - Bộ TN&MT đề nghị các địa phương đẩy mạnh cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất
Bộ TN&MT ban hành Công văn 3382/BTNMT-ĐĐ về thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, trong đó đề nghị các địa phương đẩy mạnh cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất, ban hành ngày 15/5/2023.
Để triển khai có hiệu quả Nghị định 10/2023/NĐ-CP , thực hiện Nghị quyết 74/NQ-CP ngày 07/5/2023, Thông báo 163 /TB-VPCP ngày 28/4/2023, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tổ thực hiện một số nội dung sau:
- Đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thực tế được gọi là sổ đỏ) cho người sử dụng đất;
Trong đó tập trung rà soát, chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở theo Khoản 11 Điều 1 Nghị định 10/2023 và hướng dẫn tại Công văn 2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ năm 2023.
- Việc cấp Giấy chứng nhận đối với công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải là đất ở và nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất ở:
+ Trường hợp tài sản là công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải là đất ở như: khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ,... thì cấp Giấy chứng nhận theo Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi tại Khoản 22 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP , Khoản 4 Điều 1 Nghị định 10/2023);
+ Trường hợp nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất ở, có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm khách sạn, căn hộ du lịch... mà chủ đầu tư đã chuyển nhượng phần diện tích này đúng quy định thì cấp Giấy chứng nhận theo Điều 32 Nghị định 43/2014 (được sửa đổi tại Khoản 22 Điều 2 Nghị định 01/2017, Khoản 4 Điều 1 Nghị định 10/2023);
Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp trên thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định 43/2014 (được sửa đổi tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 10/2023).
 
4. Thông tư 08/2023/TT-BCT - Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 16/5/2023.
Danh mục này được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Nguyên tắc sử dụng danh mục này như sau:
- Danh mục chỉ áp dụng đối với hàng hóa đã qua sử dụng.
- Trường hợp chỉ liệt kê mã 2 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc Chương này đều được áp dụng.
- Trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng.
- Trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều được áp dụng.
- Trường hợp liệt kê chi tiết đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đó mới được áp dụng.
 
5. Thông báo 179/TB-VPCP - Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 179/TB-VPCP về tổng kết Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ban hành ngày 17/5/2023.
Theo đó, để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế và tạo chuyển biến căn bản, hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2015, trong đó tập trung những nội dung:
- Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm:
+ Đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngay trong chính các lực lượng chức năng, xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh;
+ Đề cao, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp tay, bảo kê, bao che cho đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
- Làm tốt công tác nghiệp vụ, bảo đảm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng;
Trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp giữa các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ các lô hàng chuyển khẩu, chuyển cảng, tạm nhập, tái xuất, hàng hóa kinh doanh có điều kiện, thuế suất cao…
- Các lực lượng chức năng:
+ Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
+ Tăng cường phối hợp kết nối, chia sẻ thông tin phù hợp với tình hình mới;
+ Công khai số điện thoại, đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 các cấp, bảo đảm tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng Nhân dân theo quy chế của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.
- Thực hiện tổng kết Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử;
Tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử; phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
- Các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, phản ánh kịp thời:
+ Tình hình, kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
+ Các biểu hiện tiêu cực, bất cập của các cơ quan chức năng;
+ Giúp người dân nhận biết, phân biệt hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc;
Đồng thời, không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá hàng hóa bất hợp lý…
 
6. Nghị định 10/2023/NĐ-CP - Sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ khi đăng ký biến động đất đai
Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.
Theo đó, sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ khi đăng ký biến động đất đai tại Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:
- Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì việc cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp thực hiện như sau:
+ Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam;
+ Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.
- Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
- Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại khoản 1 Điều 105 Luật Đất đai thì được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.