BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 12/2021

20:57 | 05/12/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 12/2021

(TỪ NGÀY 21.11.2021 – 05.12.2021)

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1.  Thông tư 89/2021/TT-BTC – Tăng thời hạn gửi cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Thông tư 
89/2021/TT-BTC quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2021 và thay thế cho Thông tư 113/2008/TT-BTC và Thông tư 40/2016/TT-BTC
Theo Thông
, thời hạn gửi hồ sơ đề nghị cam kết chi NSNN đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch được tăng từ 10 ngày làm việc (hiện hành) lên thành 20 ngày làm việc, kể từ:
- Ngày ký kết hợp đồng: Đối với hợp đồng ký kết giữa đơn vị sử dụng ngân sách với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ, nhà thầu xây lắp.
- Ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhận được văn bản giao dự toán ngân sách, kế hoạch vốn: Đối với hợp đồng thực hiện và thanh toán từ 02 năm ngân sách trở lên, kể từ năm thứ 2 trở đi (tính theo dấu công văn đến của đơn vị sử dụng ngân sách).
Ngày 01/01 năm sau: Đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn trong tháng 12 năm trước.
- Ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhận được văn bản giao dự toán điều chỉnh: Đối với trường hợp dự toán, kế hoạch vốn trong năm được điều chỉnh dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh cam kết chi (tính theo dấu công văn đến của đơn vị sử dụng ngân sách).
- Ngày ký hợp đồng điều chỉnh, đối với trường hợp đơn vị điều chỉnh giá trị hợp đồng đã ký dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh cam kết chi.

2. Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT
Thông tư 
27/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 22/11/2021.
Theo đó, Quy chế có một số nội dung đáng chú ý như:
- Về hình thức thi:
+ Các kĩ năng nghe, đọc, viết được tổ chức theo hình thức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính.
+ Kĩ năng nói được tổ chức theo hình thức thi nói trực tiếp trước giám khảo hoặc thi nói trên máy tính.
+ Đối với từng kỳ thi, đơn vị tổ chức thi thông báo về hình thức thi trên giấy hay trên máy tính, thi nói trực tiếp trước giám khảo hay nói trên máy tính để thí sinh biết trước khi đăng ký dự thi.
- Về chứng chỉ tiếng Việt:
+ Người dự thi đạt yêu cầu tương ứng từ bậc 1 đến bậc 6 của Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài sẽ được cấp chứng chỉ.
+ Bộ GD&ĐT quy định mẫu chứng chỉ, thời hạn hiệu lực của chứng chỉ  do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định.

3. Nghị định 84/2021/NĐ-CP – Sửa quy định về điều kiện nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, có hiệu lực từ ngày 30/11/2021.
Cụ thể, sửa đổi điều kiện nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES không vì mục đích thương mại như sau:
- Có phương án nuôi, trồng theo Mẫu số 04, Mẫu số 05, Mẫu số 06 và Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019.
(So với hiện hành, không còn yêu cầu có dự án, đề tài nghiên cứu khoa học được phê duyệt).
- Quá trình nuôi, trồng phải lập sổ theo dõi nuôi, trồng theo mẫu, định kỳ báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, về lâm nghiệp, về môi trường cấp tỉnh.
(So với hiện hành, bổ sung cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát là Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh).

4. Thông tư 07/2021/TT-BCT- Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 25/11/2021
Thông tư 
07/2021/TT-BCT bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2021.

Đơn cử như:
- Quyết định 
34/2002/QĐ-BCN về giao nộp báo cáo địa chất và cung cấp tài liệu địa chất và khoáng sản.
- Thông tư 
07/2006/TT-BTM hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.
- Thông tư 
08/2006/TT-BTM hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.
- Quyết định 
30/2006/QĐ-BCN về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập.
- Thông tư 
13/2010/TT-BCT quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

5. Nghị định 103/2021/NĐ-CP - Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước trong 6 tháng
Nghị định 
103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, có hiệu lực từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.
Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022:
Bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định 
20/2019/NĐ-CP và các Nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
Đơn cử như: Theo Nghị định 
20/2019/NĐ-CP thì mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống là 10%, nếu được giảm 50% thì mức thu lệ phí trước bạ sẽ giảm còn 5%.

6. Nghị định 86/2021/NĐ-CP – Quy định tiêu chuẩn đối với người ra nước ngoài học tập bằng nguồn NSNN
Nghị định 
86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, có hiệu lực từ ngày 01/12/2021 và bãi bỏ Quyết định 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013.
Theo đó, công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng quy định của chương trình học bổng và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của chương trình học bổng;
- Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý đi học (đối với trường hợp có cơ quan công tác);
- Đáp ứng các quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và quy định của Đảng (đối với trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên).