BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 02/2023

18:52 | 20/02/2023
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 02/2023
(TỪ NGÀY 05.02.2023 – 20.02.2023)
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
1. Thông tư 75/2022/TT-BTC - Mức lệ phí đăng ký cư trú từ ngày 05/02/2023
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, có hiệu lực từ ngày 05/02/2023.
Theo đó, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú như sau:
- Đăng ký thường trú:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 20.000 (đồng/lần đăng ký);
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 10.000 (đồng/lần đăng ký).
- Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình):
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 15.000 (đồng/lần đăng ký);
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 7.000 (đồng/lần đăng ký).
- Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 10.000 (đồng/người/lần đăng ký);
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 5.000 (đồng/người/lần đăng ký);
- Tách hộ:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 10.000 (đồng/lần đăng ký);
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 5.000 (đồng/lần đăng ký).
2. Thông tư 18/2022/TT-NHNN - Bổ sung trường hợp tổ chức tín dụng được mua lại khoản nợ đã bán
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 18/2022/TT-NHNN  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 09/02/2023.
Theo đó, quy định về việc mua lại khoản nợ đã bán của tổ chức tín dụng như sau:
- Bên bán nợ không mua lại khoản nợ đã bán, trừ các trường hợp sau:
(1) Tổ chức tín dụng mua lại khoản nợ đã bán cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 5 Thông tư 18/2022/TT-NHNN
(2) Tổ chức tín dụng hỗ trợ mua lại khoản nợ đã bán cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều 148đ Luật Các tổ chức tín dụng;
(3) Tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc mua lại khoản nợ đã bán cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo quy định tại điểm c khoản 12 Điều 5 Thông tư 18/2022/TT-NHNN
- Tổ chức tín dụng thực hiện mua lại khoản nợ đã bán quy định trường hợp (2), (3) khoản 6 Thông tư 18/2022/TT-NHNN theo nội dung đã cam kết mua lại khoản nợ tại phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp sau:
(1) Khoản nợ mua lại đang được tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt tại Ngân hàng Nhà nước nhưng không còn được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và bán thay thế bằng khoản nợ đủ tiêu chuẩn khác.
(2) Đến hạn trả nợ vay đặc biệt, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chưa có đủ tiền để hoàn trả nợ vay đặc biệt cho Ngân hàng Nhà nước theo kế hoạch trả nợ vay đặc biệt.
3. Nghị quyết 16/NQ-CP: Đề nghị xây dựng Luật việc làm (sửa đổi)
Chính phủ ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2023, có hiệu lực từ ngày 09/02/2023.
Theo đó, Chính phủ thống nhất sự cần thiết lập Đề nghị xây dựng Luật Việc làm nhằm thể chế hóa cụ thể hơn đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Chính phủ cơ bản thống nhất với mục tiêu của 04 nhóm chính sách thể hiện tại Đề nghị xây dựng Luật;
Tuy nhiên, cần rà soát, nghiên cứu tập trung và đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn đối với một số giải pháp trọng tâm, thực sự cần thiết, đặc biệt là nội dung mới mà chưa có quy định pháp luật điều chỉnh để:
Giải quyết vướng mắc thực tiễn, bảo đảm không mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật liên quan; phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, nâng cao chất lượng lao động có kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước trong tình hình mới.
Đối với các quy định về các loại quỹ cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng sự cần thiết thành lập mỗi loại quỹ, làm rõ hơn mô hình hoạt động và cơ chế huy động nguồn vốn là quỹ tài chính ngoài ngân sách có sự hỗ trợ của Nhà nước hay quỹ ngoài ngân sách thực hiện cơ chế xã hội hóa; tác động của các quỹ này với các cơ chế tài chính hiện hành, đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính linh hoạt trong việc điều hành chính sách của Chính phủ.
4. Thông tư 18/2022/TT-BKHCN - Nguyên tắc thể hiện nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử
Thông tư 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.
Theo đó:
- Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa được lựa chọn ghi nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử hoặc lựa chọn ghi trên nhãn hàng hóa gắn trực tiếp trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc ghi trong tài liệu kèm theo của hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 111/2021/NĐ-CP .
Nhóm hàng hóa và nội dung thể hiện bằng phương thức điện tử thực hiện theo quy định tại Phụ lục “Một số nội dung theo tính chất của hàng hóa được thể hiện bằng phương thức điện tử” ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BKHCN .
- Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa khi thể hiện nội dung ghi nhãn theo phương thức điện tử quy định tại Thông tư 18/2022/TT-BKHCN bảo đảm các yêu cầu sau:
+ Phương thức điện tử được thể hiện rõ đường dẫn trên nhãn hàng hóa, ví dụ: mã số mã vạch, mã QR code, trên màn hình điện tử của sản phẩm có màn hình hoặc các phương thức điện tử thông dụng khác;
+ Bảo đảm phương tiện, thiết bị và/hoặc hướng dẫn khách hàng truy cập nội dung quy định bằng phương thức điện tử của nhãn hàng hóa tại chỗ;
+ Nội dung thể hiện bằng phương thức điện tử phải tương ứng với nội dung thể hiện trên nhãn trực tiếp, không làm người đọc, xem, nghe hiểu sai lệch bản chất của hàng hóa.
5. Công văn 443/VKSTC-V9 - Giải đáp vướng mắc khi áp dụng án lệ số 03/2016 về đất đai
Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn 443/VKSTC-V9 giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, ban hành ngày 15/02/2023.
Theo đó, giải đáp một số vướng mắc trong việc áp dụng Án lệ số 03/2016 như sau:
Nguồn gốc đất của bố mẹ để cho vợ chồng người con sử dụng, khi vợ chồng người con xây nhà, bố mẹ và những người khác trong gia đình không có ý kiến phản đối gì, thời điểm vợ chồng người con kê khai, được cấp GCNQSDĐ thì bố hoặc mẹ đã chết trước thì có xác định đất đã được bố mẹ cho vợ chồng người con theo Án lệ số 03/2016 hay không?
Nội dung vướng mắc này được giải đáp như sau:
Theo nội dung Án lệ số 03/2016 thì trường hợp nêu trên chưa có đầy đủ các điều kiện để xác định đất đã được bố mẹ cho vợ chồng người con vì tại thời điểm vợ chồng người con kê khai, được cấp GCNQSDĐ thì bố hoặc mẹ đã chết (theo Án lệ số 03/2016 thì cả bố và mẹ đều còn sống vào thời điểm vợ chồng người con được cấp GCNQSDĐ và biết rõ việc này).
Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào tài liệu, chứng cứ của từng vụ án mà có thể công nhận cho vợ chồng người con phần diện tích đất vợ chồng người con đã xây nhà ở kiên cố, hoặc phần diện tích đất là tài sản của người mẹ hoặc bố còn sống tại thời điểm vợ chồng người con kê khai, được cấp GCNQSDĐ, biết rõ mà không phản đối.
6. Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH - Hệ số trượt giá BHXH năm 2023
Nội dung được quy định tại Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH, có hiệu lực từ ngày 20/02/2023.
Cụ thể, từ ngày 01/01/2023, tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng
Trong đó, tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể về mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng từ trước năm 1995 đến năm 2023 (hay còn được gọi là hệ số trượt giá BHXH).
Đơn cử, đối với khoản tiền lương đã đóng BHXH trước năm 1995 thì có hệ số là 5,26 (tăng 0,16 so với mức điều chỉnh của năm 2022).