BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 07/2022

15:21 | 20/07/2022

 BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 07/2022

(TỪ NGÀY 06.07.2022 – 20.07.2022)
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
1. Quyết định 1366/QĐ-BTC - Bộ Tài chính công bố 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2
Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1366/QĐ-BTC công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2, có hiệu lực từ ngày 06/7/2022.
Cụ thể, Bộ Tài chính phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2 nêu tại các phụ lục kèm theo Quyết định 1366/QĐ-BTC, bao gồm:
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 “Chi phí đi vay” (Phụ lục số 01);
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 “Doanh thu từ các giao dịch trao đổi” (Phụ lục số 02);
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 “Hợp đồng xây dựng” (Phụ lục số 03);
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” (Phụ lục số 04);
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 “Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi” (Phụ lục số 05);
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 “Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính” (Phụ lục số 06).
Theo quy định tại Quyết định 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021 trước đây, Bộ Tài chính cũng đã công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1, gồm:
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”.
2. Công điện 12/CĐ-TCT - Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 11/7/2022
Tổng cục Thuế có Công điện 12/CĐ-TCT về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/07/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 08/7/2022.
Cụ thể, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ, nhờn từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022 như sau:
- Xăng (trừ etanol) còn 1.000 đồng/lít;
- Nhiên liệu bay còn 1.000 đồng/lít;
- Dầu diesel còn 500 đồng/lít;
- Dầu hỏa vẫn giữ 300 đồng/lít;
- Dầu mazut còn 300 đồng/lít;
- Dầu nhờn còn 300 đồng/lít;
- Mỡ nhờn còn 300 đồng/kg.
3. Nghị quyết 86/NQ-CP - Yêu cầu sửa Luật Doanh nghiệp liên quan phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Chính phủ thông qua Nghị quyết 86/NQ-CP về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, có hiệu lực từ ngày 11/7/2022.
Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, đánh giá, sửa đổi Luật Doanh nghiệp liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ, cổ phiếu riêng lẻ.
Đồng thời, yêu cầu Bộ Tài chính thực thực hiện một số nhiệm vụ nhằm phát triển thị trường vốn, đơn cử như sau:
-  Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp để trình Chính phủ sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP .
- Rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định bất cập liên quan đến minh bạch thông tin của doanh nghiệp, quyền và trách nhiệm của các chủ thể như cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, công ty chứng khoán, nhà đầu tư, tăng cường xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán, bảo vệ nhà đầu tư.
- Khẩn trương rà soát trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP để nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp góp phần lành mạnh, minh bạch hóa thị trường.
4. Nghị định 35/2022/NĐ-CP - Cho phép Người lao động được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp
Theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực từ ngày 15/7/2022 và thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP (trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều 74 Nghị định 82/2018/NĐ-CP).
Theo đó, Chính phủ cho phép NLĐ được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp. Cụ thể, từ ngày 15/7/2022, chuyên gia, NLĐ được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện theo quy định sau đây:
+ Đối với chuyên gia, NLĐ là người Việt Nam thì thực hiện tạm trú, lưu trú theo quy định của pháp luật về cư trú;
+ Đối với chuyên gia, NLĐ là người nước ngoài thì thực hiện tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
- Cơ sở lưu trú được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của khu công nghiệp; bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
(Hiện hành, không cho phép dân cư sinh sống tại khu công nghiệp, khu chế xuất.
Trường hợp cần thiết, người nước ngoài (gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của UBND cấp tỉnh. Việc tạm trú của người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tại khoản 3 Điều 29 Nghị định 82/2018/NĐ-CP).
Lưu ý: Trong khu công nghiệp không có nơi thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú.
5. Nghị định 33/2022/NĐ-CP - Thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra của quản lý thị trường
Chính phủ ban hành Nghị định 33/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường, có hiệu lực từ ngày 15/7/2022 thay thế Nghị định 148/2016/NĐ-CP, Nghị định 78/2019/NĐ-CP.
Trong đó quy định thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra của quản lý thị trường như sau:
- Người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra quy định tại khoản 1 điều 21 Pháp lệnh Quản lý thị trường bao gồm:
+ Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường;
+ Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường;
+ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh) gồm: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm: Đội trưởng Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
+ Đội trưởng Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cơ động.
- Người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra quy định nêu trên được giao quyền cho cấp phó ban hành quyết định kiểm tra theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 21 Pháp lệnh Quản lý thị trường.
6. Quyết định 1421/QĐ-BTC - Báo cáo định kỳ mới ban hành lĩnh vực thuế
Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.
Theo đó, công bố 01 báo cáo định kỳ mới ban hành lĩnh vực thuế:
Đó là báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Đối với biên lai điện tử).
Đồng thời quy định 04 báo cáo định kỳ thay thế trong lĩnh vực thuế gồm:
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy;
- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí thay báo cáo đối với biên lai giấy;
- Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước thay thế bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế;
- Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử thay thế bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế.
Ngoài ra, 03 báo cáo định kỳ bãi bỏ gồm:
- Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn.
- Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử.
- Bảng kê thanh toán biên lai