BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 12/2021

14:40 | 20/12/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 12/2021

(TỪ NGÀY 06.12.2021 – 20.12.2021)

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Nghị định 107/2021/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có hiệu lực từ ngày 06/12/2021.

Theo đó, bổ sung nhiệm vụ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa.
Cụ thể, một trong những trách nhiệm của Bộ phận Một cửa là:
- Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính;
- Tiếp nhận, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính;
- Giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính;
- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;
- Theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân;
- Thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

2. Quyết định 31/2021/QĐ-TTg

Quyết định 31/2021/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia, có hiệu lực từ ngày 09/12/2021.
Theo Quyết định, 11 thông tin cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm có:
- Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công bố thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Thông tin hướng dẫn, hỏi đáp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan.
- Thông tin, thông báo về tiếp nhận, trả kết quả, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, về tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
- Thông tin tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
- Thông tin về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khảo sát sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
- Thông tin báo cáo, số liệu, thống kê liên quan đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công khác.
- Thông tin địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử hướng dẫn của các cơ quan, cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; thông tin chủ quản, quản lý, duy trì hoạt động Cổng Dịch vụ công; thông tin đường dây nóng, tổng đài hỗ trợ.
- Thông tin về nghĩa vụ tài chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông tin về dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
- Thông tin về điều khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Các thông tin khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Khi chủ thể danh tính điện tử chết.

3. Nghị định 93/2021/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hiệu lực từ ngày 11/12/2021 và thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008.
Theo đó, các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện bao gồm:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện (là tổ chức do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập).
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (khi được UBND cấp huyện ủy quyền theo quy định).
- Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.
- Các cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở y tế.
 - Các quỹ từ thiện quy định tại Nghị định 
93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019.
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác có tư cách pháp nhân.
- Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự.
Như vậy, so với hiện hành, đã bổ sung thêm trường hợp cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được kêu gọi quyên góp từ thiện.

4. Quyết định 32/2021/QĐ-TTg

Nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi từ ngày 12/12/2021. Đây là nội dung tại Quyết định 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm, có hiệu lực từ ngày 12/12/2021 và thay thế Quyết định 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017.
Theo đó, quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi như sau:
Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng.
Như vậy, hạn mức trả tiền bảo hiểm này đã tăng so với hạn mức bảo hiểm theo quy định hiện hành tại Điều 3 Quyết định 
21/2017/QĐ-TTg là 75.000.000 đồng.

5. Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nghệ sĩ phải công khai, minh bạch khi hoạt động từ thiện, có hiệu lực từ ngày 13/12/2021.
Cụ thể, nghệ sĩ phải phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia các hoạt động xã hội.
- Thực hiện, phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định pháp luật.
Hiện nay, việc cá nhân (trong đó có nghệ sĩ) tham gia hoạt động kêu gọi, quyên góp từ thiện được điều chỉnh bởi Nghị định 
93/2021/NĐ-CP .
- Đồng thời, nghệ sĩ phải công khai, minh bạch kịp thời khi tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ uy tín, trách nhiệm, danh dự người hoạt động nghệ thuật, không lạm dụng danh hiệu, danh xưng, hình ảnh để tư lợi cá nhân.
- Tham gia hoạt động quảng cáo phải đảm bảo truyền đạt thông tin trung thực, chính xác, rõ ràng về công dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hóa đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường.
- Không tổ chức, tham gia các hoạt động trái quy định của pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; không thực hành, ủng hộ các hoạt động mê tín dị đoan, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Nghị định 113/2021/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 113/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, có hiệu lực từ ngày 14/12/2021.
Theo đó, định mức ăn trong 1 tháng của người bị tạm giam có một số điều chỉnh tăng như sau:
- 17 kg gạo tẻ;
- 15 kg rau xanh;
-  01 kg thịt lợn (trước đây là 0,7 kg thịt);
- 01 kg cá (trước đây là 0,8 kg);
- 0,5 kg đường;
- 0,75 lít nước mắm;
- 0,2 lít dầu ăn (nội dung mới);
- 0,1 kg bột ngọt;
- 0,5 kg muối (trước đây là 01 kg);
- Gia vị khác tương đương 0,5 kg gạo tẻ và chất đốt tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than.

7. Quyết định 3749/QĐ-TLĐ

Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, có hiệu lực từ ngày 15/12/2021 và thay thế Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021, Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021.

Theo đó, đoàn viên, người lao động là F0 được hỗ trợ từ 1,5 - 3 triệu đồng. Cụ thể, đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ với 02 mức sau:
- Tối đa là 3.000.000 đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid- 19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
(Bổ sung điều kiện có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid- 19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền)
- Tối đa là 1.500.000 đồng/người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền (Nội dung mới bổ sung).
- Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm vi rút SARS-CoV-2 thì thân nhân của họ được hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người.
- Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khác cần hỗ trợ giao Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động xem xét, quyết định theo các quy định về phân cấp tài chính của Tổng Liên đoàn phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phòng, chống dịch và nguồn tài chính công đoàn được phê duyệt trong năm.

8. Thông tư 6/2021/TT-BNV
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 
6/2021/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, có hiệu lực từ ngày 20/12/2021.

Trong đó, bãi bỏ một số văn bản liên quan đến công chức, đơn cử như:
- Thông tư 
01/2009/TT-BNV ngày 19/3//2009 hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND;
- Thông tư 
02/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009 hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;
- Thông tư 
04/2009/TT-BNV ngày 29/4/2009 sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư 02/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009;
- Thông tư 
04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;
- Thông tư 
02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;...