Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

16:34 | 29/03/2019

Sáng ngày 27/3/2019, Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Hội trường công ty.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Trần Hải Thuật - UV HĐQT, Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Huy Thuật - UV HĐQT Công ty. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thuật thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và Quy chế tổ chức Đại hội. 

Ông Trần Hải Thuật - Giám đốc công ty đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của công ty.

Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước đại hội về Báo cáo hoạt động của HĐQT, tờ trình về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiểu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Các tin khác