CTCP Viglacera Tiên Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

16:13 | 25/03/2019

Ngày 22/03/2019, CTCP Viglacera Tiên Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ (%)

1. Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

80.000

55.108

68.88

2. Khấu hao TSCĐ

Triệu đồng

68.000

72.166

106

3. Nợ Phải Thu

Triệu đồng

34.000

44.590

131

4. TNBQ người LĐ

Tr.đ/người/th

11.3

11.3

100

Biểu quyết thông qua:

  • Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
  • Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
  • Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng Sản xuất kinh doanh năm 2019 (có báo cáo chi tiết kèm theo).

Cổ đông phát biểu ý kiến:        

Biểu quyết thông qua:

  • Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
  • Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
  • Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng)

1

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang

1.168.710.242

2

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018

43.967.540.087

3

Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018

45.136.250.329

4

Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)

13.190.262.026

5

Trích lập quỹ phúc lợi

586.801.103

6

Chi trả thù lao Hội đồng quản trị (các thành viên không trực tiếp điều hành năm 2018) theo NQ ĐHĐCĐ năm 2018

159.187.200

7

Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 16% VĐL, dự kiến chi trong quý III/2019

31.200.000.000

8

Lợi nhuận để lại năm sau

0

Cổ đông phát biểu ý kiến:

Biểu quyết thông qua:

  • Số phiếu thuận: 17.845.241 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
  • Số phiếu chống: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
  • Số phiếu trắng: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội


Ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty- thay mặt BTC giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký. 

Ông Quách Hữu Thuận - UVHĐQT Công ty , Giám đốc công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

Ông Nguyễn Minh Tuấn - chủ tịch HĐQT phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội. 


Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Thư ký HĐQT đọc báo cáo của Hội đồng quản trị và Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận 2018. 

Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát. 


Ông Nguyễn Mạnh Hiếu TGĐ Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera trình bày giải pháp kinh doanh năm 2019. 

Các Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội:Các tin khác