Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

16:54 | 25/03/2019

Ngày 15/03/2019 vừa qua, tại Phòng họp Tầng 22 – Tòa nhà Somerset Hòa Bình, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Đại hội đã thông qua các báo cáo của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát,…về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; định hướng phát triển, các kế hoạch năm 2019. 

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera được tiến hành với sự tham gia của 15 cổ đông, đại diện cho 1.705.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera năm 2019 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua các báo cáo: 
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình SXKD năm 2018- Kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1.705.749 cổ phần, đạt tỷ lệ:  100 %.
- Số cổ phần không nhất trí:  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY).
- Doanh thu: 97,151 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1,204 tỷ đồng.
- Khấu hao tài sản cố định: 403 triệu đồng.
- Thu nhập B/Q người/tháng: 10,8 triệu đồng.
- Dư nợ phải thu: 41,243 tỷ đồng.
- Kim ngạch Xuất khẩu: 3,06 triệu USD.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1.705.749 cổ phần, đạt tỷ lệ:  100 %.
- Số cổ phần không nhất trí:  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2018: 1.803.632.342 đồng. Trong đó:
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 600.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 :1.203.632.342 đồng.
Được phân phối như sau:
- Chia cổ tức năm 2018: 7% VĐL= 1.400.000.000 đồng.
- Trích quỹ phúc lợi = 90.181.617 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng =      90.181.617 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển =   223.269.108 đồng         
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1.705.749 cổ phần, đạt tỷ lệ:  100 %.
- Số cổ phần không nhất trí:  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Doanh thu: 127 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1,700 tỷ đồng.
- Khấu hao tài sản cố định: 410 triệu đồng.
- Thu nhập B/Q người/tháng: 11,6 triệu đồng.
- Dư nợ phải thu: 37,570 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 4,5 triệu USD
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1.705.749 cổ phần, đạt tỷ lệ:  100 %.
- Số cổ phần không nhất trí:  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
Điều 5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Mức chia cổ tức năm 2019: 6,0%/VĐL
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: 10% LNST
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: phần còn lại.      
- Trích chi phí thù lao HĐQT+ BKS là 5% lợi nhuận trước thuế.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1.705.749 cổ phần, đạt tỷ lệ:  100 %.
- Số cổ phần không nhất trí:  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
Điều 6. Thông qua Phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển dài hạn.
- Quỹ đầu tư phát triển tính đến 31/12/2018 là: 6.595.805.005 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2019 là: 223.269.108 đồng
- Tổng cộng:  6.819.074.113 đồng
Quỹ đầu tư phát triển dùng để bổ sung nguồn vốn cho các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn của Công ty.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1.705.749 cổ phần, đạt tỷ lệ:  100 %.
- Số cổ phần không nhất trí:  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
Điều 7. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.
-  Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
-  Hội đồng quản trị trình Đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019 trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1.705.749 cổ phần, đạt tỷ lệ:  100 %.
- Số cổ phần không nhất trí:  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
Điều 8.Thông qua Khen thưởng Ban điều hành.
- Khi kết quả lợi nhuận kinh doanh năm 2019 đạt vượt kế hoạch đề ra. HĐQT đệ trình ĐHĐCĐ phê duyệt khen thưởng cho Ban điều hành với mức thưởng là 30% lợi nhuận chênh lệch vượt sau thuế.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1.705.749 cổ phần, đạt tỷ lệ:  100 %.
- Số cổ phần không nhất trí:  0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %.
Điều 9: Điều khoản thi hành.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền trong Nghị Quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.


Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp với trên 82% cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự 


Khai mạc Đại hội và bầu đoàn chủ tọa 


Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 

Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị 


Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 

Thảo luận, phát biểu của đại diện Cổ đông

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với gần 100% ý kiến đồng thuận, thông qua của Cổ đông và bế mạc lúc 11h30 cùng ngày. 

Các tin khác