Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

10:21 | 01/04/2019

Ngày 29/03/2019, tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Công ty CP Viglacera Hạ Long tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.


Toàn cảnh Đại hội

Về dự Đại hội cổ đông của Công ty có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP; Các ông, bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty; các đại biểu là cổ đông, người đại diện được cổ đông ủy quyền.


Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng năm 2019. 

Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Công ty tới Quý Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu đạt được trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019; Thông qua việc miễn nhiệm và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Phương án phân phối lợi nhận năm 2018 của Công ty mẹ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Năm 2018, Công ty CP Viglacera Hạ Long đạt mức doanh thu hợp nhất là 2.011 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 181,4 tỷ đồng.

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhận sau thuế năm 2018 với các mức trích quỹ đầu tư phát triển; Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; Thưởng cho Ban điều hành, trả thù lao cho HĐQT và Chia cổ tức 30% vốn điều lệ.


Ông Trần Hồng Quang, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đối với ông Trần Xuân Hiệp và tiến hành công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Kết quả: Ông Ngô Thanh Tùng, sinh năm 1978, hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long trúng cử là ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chi tiết các quyết nghị của Đại hội Quý cổ đông vui lòng xem thêm tại đây: Biên bản ĐHCĐ 2019 Nghị quyết ĐHCĐ 2019


Bà Ngô Thùy Trang thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019. Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Viglacera Hạ Long đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

Các tin khác