Công ty cổ phần Viglacera Việt trì tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

11:15 | 20/03/2019

Sáng ngày 19/3/2019, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Hội trường công ty CP Việt Trì Viglacera, Phố Hồng Hà, Phường Tiên Cát, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.Toàn cảnh Đại hội

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Giám đốc ban Gạch ốp lát sứ vệ sinh , Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tich HĐQT CÔng ty, Các cổ đông đại diện phần vốn điều lệ của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty, Ban kiểm soát Công ty. 

Đại hội đã nghe Ông Lê Anh Tuấn – Quyền Tổng giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Trong năm 2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, ban giám đốc điều hành đã vượt qua được những thách thức của thị trường vật liệu xây dựng đã có những bước phát triển nhất định 


Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước đại hội về Báo cáo hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

Thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, biện pháp phát triển SXKD, phương án đầu tư XDCB và các chỉ tiêu khác như trong báo cáo. Cụ thể, một số chỉ tiêu chính: 

TT

Khoản mục

ĐVT

Kế hoạch năm 2019

1

Lợi nhuận tr­­­ước thuế

Tỷ đồng

32

2

Doanh thu

Tỷ đồng

250

3

Giá trị SXKD

Tỷ đồng

248

4

Khấu hao cơ bản TSCĐ

Tỷ đồng

5,7

5

Lao động bình quân

Ngư­­­ời

340

6

Thu nhập bình quân

Trđ/người/ tháng

10,541

7

Nộp Ngân sách nhà nước

Tỷ đồng

16,145

 

Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiểu có quyền biểu quyết tại Đại hội 

Các tin khác