Công ty CP Viglacera Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

17:02 | 30/03/2023

Ngày 30/3, tại Hội trường Nhà máy Viglacera Yên Phong, KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Công ty CP Viglacera Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. 

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là 365 cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho 5.600.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc; thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022, định hướng SXKD năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2022; Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Thông qua bán hàng bao tiêu sản phẩm của Công ty sản xuất ra trong kỳ cho Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023…

Đại hội cũng đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự đi sâu vào các vấn đề tồn tại và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viglacera Hà nội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Các tin khác