Viglacera: Tổ chức họp giao ban tháng 10/2022

04:57 | 01/11/2022

Sáng ngày 01/11/2022, Tổng công ty Viglacera tổ chức cuộc họp giao ban, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2022 của Tổng công ty. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Theo đó kết quả lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty tháng 10/2022 đã đạt 100% kế hoạch tháng; lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 117% kế hoạch năm và vượt 68% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận Công ty Mẹ đạt 138% kế hoạch năm

 
Ông Nguyễn Đức Luyện – Giám đốc Ban KHĐT báo cáo đánh giá kết quả
10 tháng đầu năm 2022

Tại cuộc họp, lãnh đạo Tổng công ty đã phát biểu chỉ đạo: Bên cạnh nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đạt được trong 10 tháng năm 2022, Tổng công ty vẫn còn không ít những thách thức trong 02 tháng cuối năm 2022 và năm 2023. Theo đó, các yếu tố về vĩ mô, về thị trường trong nước và quốc tế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Do vậy, ngay trong 2 tháng cuối năm 2022, Viglacera cần tập trung rà soát công tác kinh doanh - bán hàng trong nước và xuất khẩu; công tác sản xuất tại các nhà máy; công tác truyền thông marketing và công tác quản trị, tài chính. Mục tiêu đặt ra là giảm tồn kho, thu hồi triệt để công nợ, đảm bảo thu nhập cho người lao động.


Toàn cảnh cuộc họp giao ban tháng

Với những kết quả đã đạt được trong 10 tháng đầu năm, chỉ tiêu trọng tâm là Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Với các chỉ tiêu lợi nhuận trên, Tổng công ty đảm bảo chia cổ tức và trích lập các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra. Tổng công ty sẽ xây dựng và tổ chức triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2023, đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững.

Các hình ảnh khác tại cuộc họp:

Các tin khác