Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Viglacera - CTCP

15:21 | 04/06/2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

 Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Viglacera – CTCP (“Tổng công ty”) trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Tổng công ty:

- Thời gian: 07 giờ 30, ngày 19 tháng 06 năm 2020.

- Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà Viglacera, Số 01 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Viglacera - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/06/2020 vàngười được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung chương trình Đại hội

Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ, Ban kiểm soát; Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ và một số nội dung khác.

(Chi tiết kèm theo thông báo này).

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp/fax xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) chậm nhất trước ngày 17/06/2020 tới:

Tổng công ty Viglacera - CTCP

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84) 976914912; (84) 913203869;      Fax: (84.24) 35536671.

Cổ đông nước ngoài xin vui lòng liên hệ số điện thoại: (84) 976914912.

Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng lưu ý điền đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và Giấy CMND/Giấy CNĐKKD để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu.

5.    Tài liệu gửi kèm theo Thông báo

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2. Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 (cá nhân)

3. Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 (theo nhóm)

4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

5. Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP

6. Quyết định Thành lập Ban tổ chức Đại hội

7. Dự thảo Quy chế Đại hội

8. Báo cáo của Hội đồng quản trị

9. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

10. Báo cáo của Ban Kiểm soát

11. Tờ trình ĐHĐCĐ

12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Các tin khác