Công bố thông tin về việc tín nhiệm đồng chí Luyện Công Minh tiếp tục nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty

20:24 | 04/01/2019
Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP thông qua Nghị quyết số 02/TCT-HĐQT ngày 04/01/2019 về việc: Ông Luyện Công Minh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP cho đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.