Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Tạ Quang Trung

11:43 | 26/10/2018