Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: Nguyễn Anh Đức

04:13 | 07/12/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan:

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Đức

2. Tên của nhân sự chủ chốt của tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc TCT

- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Con trai

3. Mã chứng khoán giao dịch: VGC

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP

5. Số lượng cố phiếu đăng ký mua: 200.000 CP

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP

7. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh

8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/12/2018 đến ngày 31/12/2018.