Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

14:41 | 04/05/2022

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiều (Mỗi cổ phiếu nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 09/06/2022

(chi tiết)