Thông báo Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Minh Tuấn

08:06 | 06/09/2018

Thông báo Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tuấn

2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc.

3. Mã chứng khoán giao dịch: VGC

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 673.000 CP

5. Số lượng cố phiếu đăng ký mua: 1.00.000 CP

6. Số lượng cố phiếu đã mua: 35.000 CP

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 708.000 CP

8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

9. Thời gian thực hiện giao dịch: 10/08/2018 đến ngày 10/9/2018.

Các tin khác