BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 04/2023

15:10 | 20/04/2023
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 04/2023
(TỪ NGÀY 05.04.2023 – 20.04.2023)
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
 
1. Nghị định 12/2023/NĐ-CP - Chính phủ gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất trong năm 2023
Nội dung được đề cập tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 do Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.
Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023.
Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP .
Đơn cử đối tượng được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất trong năm 2023 là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và Nghị định 80/2021/NĐ-CP .
Trong đó, ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2022 hoặc 2023.
Sau thời gian gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP , thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.
 
2. Thông tư 13/2023/TT-BTC - Sửa đổi nội dung hồ sơ hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư từ ngày 14/4/2023
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2023/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi một số quy định về thuế GTGT, có hiệu lực từ ngày 14/4/2023.
Theo đó, Điều 2 Thông tư 13/2023/TT-BTC sửa đổi nội dung hồ sơ hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư tại tiết a.4 điểm a khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:
Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP :
Bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
(Hiện hành, tại tiết a.4 điểm a khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định gồm:
- Bản sao Giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP.)
 
3. Nghị quyết 52/NQ-CP - Hoàn thiện quy định về sở hữu nhà chung cư của cá nhân người nước ngoài.
Chính phủ ban hành Nghị quyết 52/NQ-CP phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2023, có hiệu lực từ ngày 14/4/2023.
Cụ thể trong việc hoàn thiện dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật theo hướng như sau:
- Hoàn thiện quy định về sở hữu nhà chung cư, quyền sử dụng đất gắn với nhà ở do cá nhân người nước ngoài sở hữu tại Việt Nam và hình thức sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại cần thống nhất với quy định Luật Đất đai (sửa đổi), phù hợp với Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
- Rà soát, quy định các nội dung chính sách về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang, bảo đảm phù hợp với các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2023 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2023.
- Hoàn thiện các chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp tại Tờ trình 25/TTr-BXD năm 2023 của Bộ Xây dựng để quy định tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) các chính sách về phát triển nhà ở xã hội phù hợp với từng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội,....
 
4. Công điện 02/CĐ-TCT - Tổng cục Thuế triển khai Nghị định 12/2023 gia hạn thời hạn nộp thuế
Tổng cục Thuế ban hành Công điện 02/CĐ-TCT về triển khai Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023, ban hành ngày 14/4/2023.
Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định 12/2023/NĐ-CP nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Nghị định 12/2023/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất như sau:
- Gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý I năm 2023;
- Gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 năm 2023 và quý II năm 2023; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7 năm 2023;
- Gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8 năm 2023;
(Thời gian gia hạn nếu trên được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.)
- Gia hạn 3 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế TNDN năm 2023;
- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT, thuế TNCN năm 2023 chậm nhất là ngày 30/12/2023;
- Gia hạn 6 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023.
Chỉ nộp 1 lần giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Theo đó, người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Trường hợp giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2023.
 
5. Thông tư 01/2023/TT-BVHTTDL - Bổ sung hành vi vi phạm Bộ luật phòng, chống doping thế giới
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2023/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao, có hiệu lực từ ngày 15/4/2023.
Theo đó, hành vi vi phạm Bộ luật phòng, chống doping thế giới bao gồm:
- Có chất bị cấm hoặc các chất chuyển hóa hoặc các dấu vết của chất bị cấm trong mẫu xét nghiệm của vận động viên.
- Sử dụng chất bị cấm hoặc phương pháp bị cấm.
- Lảng tránh, từ chối hoặc bỏ lỡ việc lấy mẫu thử mà không phải vì lý do bất khả kháng sau khi có thông báo.
- Vi phạm các yêu cầu liên quan đến sự có mặt của vận động viên để kiểm tra doping ngoài thi đấu.
- Làm sai lệch hoặc gây cản trở đối với bất kỳ công đoạn nào của việc kiểm tra doping.
- Sở hữu chất bị cấm hoặc phương pháp bị cấm.
- Buôn bán chất bị cấm hoặc phương pháp bị cấm.
- Cho vận động viên uống, sử dụng chất bị cấm hoặc phương pháp bị cấm trong thi đấu hoặc ngoài thi đấu; hỗ trợ, khuyến khích, giúp sức, sai khiến, bao che hoặc dính líu đến bất kỳ hành vi đồng lõa nào khác vi phạm quy định về phòng, chống doping.
- Đồng lõa, bao che cho một hoặc nhiều hành vi trên.
- Vận động viên có liên hệ về chuyên môn thể dục thể thao với huấn luyện viên, người hướng dẫn, bác sĩ hoặc bất kỳ ai đang trong thời gian bị kỷ luật do vi phạm quy định về phòng, chống doping.
- Kỳ thị, trù dập người tố cáo hành vi vi phạm doping. (Hành vi mới bổ sung)
 
6. Công văn 1470/BXD-TCCB - Báo cáo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng có Công văn 1470/BXD-TCCB gửi Bộ Nội vụ về phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, ban hành ngày 17/4/2023.
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Xây dựng tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng chuyển các bệnh viện, các đơn vị y tế về địa phương hoặc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các đơn vị y tế, cụ thể:
- Đối với Bệnh viện Xây dựng:
Theo đề xuất của Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyển nguyên trạng Bệnh viện Xây dựng về thuộc Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội;
Bộ Xây dựng đã phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngày 09/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1376/QĐ-TTg về việc chuyển nguyên trạng Bệnh viện Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng về trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Đối với Bệnh viện Xây dựng Việt Trì:
Bộ Xây dựng có Công văn 2004/BXD-TCCB ngày 06/6/2022 gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chuyển nguyên trạng Bệnh viện Xây dựng Việt Trì trực thuộc Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.
Ngày 13/7/2022, UBND tỉnh Phú Thọ có Công văn 2640/BXD-KGVX thống nhất về chủ trương tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Xây dựng Việt Trì về trực thuộc tỉnh quản lý.
- Đối với 04 Trung tâm điều dưỡng:
Bộ Xây dựng có văn bản gửi các địa phương: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh hóa và Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị xem xét cho ý kiến về việc tiếp nhận nguyên trạng các Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng trực thuộc Bộ Xây dựng về địa phương quản lý.
Kết quả, 04 địa phương đã thống nhất về chủ trương tiếp nhận các Trung tâm về địa phương quản lý.
Không duy trì các đơn vị sự nghiệp giáo dục trong bộ máy của Bộ Xây dựng
Theo đó, Bộ Xây dựng đã đề ra chủ trương không duy trì các đơn vị sự nghiệp giáo dục trong bộ máy của Bộ mà chuyển Bộ quản lý ngành (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hoặc địa phương nơi cơ sở giáo dục trú đóng quản lý, cụ thể:
- Chuyển 10 trường về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
Ngày 13/10/2021, Bộ Xây dựng có văn bản số 4248/BXD-TCCB gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin ý kiến về việc tiếp nhận các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3.
Ngày 29/10/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn 3832/LĐTBXH-TCGDNN thống nhất chủ trương tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Chuyển 05 trường về địa phương nơi có trụ sở trú đóng để quản lý
Bộ Xây dựng có văn bản gửi các địa phương: Hải Phòng, Ninh Bình, Hòa Bình, Nghệ An và Phú Thọ đề nghị xem xét tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng để quản lý. Kết quả, 05 địa phương đã đồng ý tiếp nhận nguyên trạng các trường hiện đang đóng trên địa bàn.
 
7. Công văn 2213/BYT-KCB - Covid-19 gia tăng, các bệnh viện tăng cường thu dung, điều trị
Bộ Y tế ban hành Công văn 2213/BYT-KCB về tăng cường công tác thu dung, điều trị ca bệnh Covid-19, ban hành ngày 17/4/2023.
Trước tình hình số ca mắc Covid -19 đang có xu hướng gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu rà soát, đánh giá và khẩn trương triển khai một số giải pháp sau:
- Rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của đơn vị theo nguyên tắc 4 tại chỗ;
Phân công số giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 cụ thể tới từng đơn vị; bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 khi có chỉ định nhập viện;
Dự trù thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi dịch bệnh có thể xảy ra diễn biến phức tạp.
- Chủ động nâng cao năng lực điều trị đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
+ Phối hợp với bộ phận điều phối ô xy y tế của tỉnh, thành phố để bảo đảm cung ứng ô xy y tế cho nhu cầu điều trị người bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
+ Triển khai tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 cho nhân viên y tế.
+ Tăng cường hội chẩn tại bệnh viện, hội chẩn với tuyến trên để xin ý kiến về chuyên môn, hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh lên tuyến trên.
- Đối với các ca bệnh nặng, ca bệnh nghi ngờ COVID-19 nằm tại các Bệnh viện, khi kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính nhưng vẫn nghi ngờ COVID-19 khuyến cáo thực hiện xét nghiệm PCR để chẩn đoán.
- Các Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cuối điều trị COVID-19 cần theo dõi, đánh giá lâm sàng các ca bệnh COVID-19 nặng nhập viện hiện nay và gửi xét nghiệm giải trình tự gen để đánh giá mức độ nặng, nguy kịch báo cáo Bộ Y tế.
 
8. Thông tư 02/2023/TT-BXD - Hướng dẫn điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng
Ngày 03/3/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng, có hiệu lực từ ngày 20/4/2023 và thay thế Thông tư 07/2016/TT-BXD , Thông tư 08/2016/TT-BXD, Thông tư 09/2016/TT-BXD và Thông tư 30/2016/TT-BXD.
Trong đó, hướng dẫn điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng từ 20/4/2023 như sau:
- Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CP.
- Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, Bên giao thầu và Bên nhận thầu có trách nhiệm đánh giá tác động của các sự kiện bất khả kháng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng để xác định, quyết định điều chỉnh cho phù hợp.
Trường hợp tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CP cần thực hiện các công việc sau:
+ Bên giao thầu, Bên nhận thầu căn cứ yêu cầu tạm dừng của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đánh giá tác động đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng.
+ Trường hợp phát sinh chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì Bên giao thầu, Bên nhận thầu căn cứ nội dung hợp đồng, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự kiện dẫn đến tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận về các khoản mục chi phí phát sinh hợp lý.