Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Viglacera - CTCP

14:11 | 06/04/2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

 Kính gửi: Quý cổ đông 

Tổng công ty Viglacera – CTCP (“Tổng công ty”)

Địa chỉ: Tầng 16 và 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100108173

Trân trọng thông báo:

1.      Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Tổng công ty:

-          Thời gian: 07 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2021.

-          Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà Viglacera, Số 01 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

2.      Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

-         Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Viglacera - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/04/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (sau đây gọi là “Danh sách cổ đông có quyền dự họp”) và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

-         Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

-         Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3.      Nội dung chương trình Đại hội

Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ, Ban kiểm soát; Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ và một số nội dung khác.

4.      Đăng ký tham dự Đại hội

Để giúp cho công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội được chu đáo, kịp thời, sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin và gửi trực tiếp/scan Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự chậm nhất trước ngày 21/04/2021 tới địa chỉ sau:

Tổng công ty Viglacera - CTCP

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84)24.3553.6649  ;   (84)33.261.9868;    Email: dhcd@viglacera.com.vn

Cổ đông nước ngoài xin vui lòng liên hệ số điện thoại: (84)33.261.9868.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và các giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn trong Giấy xác nhận tham dự để Ban Tổ chức kiểm tra và phân phối tài liệu.

 5.      Tài liệu gửi kèm thông báo

      Dự thảo các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

1. Thông báo mời họp 

2. Giấy xác nhận tham dự

3. Mẫu tham khảo giấy ủy quyền tham dự (cá nhân hoặc nhóm cổ đông)

4. Chương trình họp dự kiến

5. Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

6. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên

7. Báo cáo của Hội đồng quản trị

8. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

9. Báo cáo của Ban kiểm soát

10. Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP

11. Dự thảo tờ trình ĐHĐCĐ

12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

13. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (kèm mẫu đề cử/ứng cử)

14. Quy chế bầu cử

15. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông Nguyễn Trọng Hiền, ứng viên thành viên HĐQT độc lập

- Ông Trần Mạnh Hữu, ứng viên Ban Kiểm soát

Các tin khác