Sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty

10:13 | 09/05/2022

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin: "Sửa đổi bổ sung một số điều của điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Viglacera - CTCP" đã được thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 26/4/2022 (chi tiết).

Điều lệ tổ chức và Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP thông qua tại ngày 27/4/2021 quý cổ đông thảm khảo tại đường link.